Projekt Poznávam a chránim prírodu“ - deti získavajú základy ekologického  a pozitívneho  vzťahu  k životnému prostrediu a    spoznávajú význam prírody pre človeka.

Škola podporujúca zdravý životný štýl“ -  podstatou projektu je výchova detí k zdravým životným návykom, k zdravie podporujúcemu správaniu a vytvorenie zdravého prostredia v škole, súčasťou projektu je aj projekt  „Evička nám ochorela“. 
 www.rajce.net/a14704951

PROJEKT ZVEDAVNÍČEK

Rodina a škola sú dva najvýznamnejšie atribúty pri výchove a vzdelávaní. Ich súčasťou sú rodičia, starí rodičia, učitelia, vychovávatelia. Často aj od ich vzájomných vzťahov závisí pohľad dieťaťa a neskôr mladého človeka na svet. Ovplyvňujú jeho správanie, postoje, aj hierarchiu hodnôt. Dôležité je aj spoločné zdieľanie radostí svojich detí a možnosť do určitej miery sa zúčastňovať na budovaní triedneho či školského spoločenstva.

Spolupráca školy a rodičov je široká a mimoriadne významná súčasť života školy. Ide nielen o zapájanie rodičov do života školy  alebo o účasť rodičov na pravidelných informačných stretnutiach s učiteľmi v triedach. Snahou školy je vtiahnuť rodičov priamo do diania v škole, do zdieľania spoločných radostí, do riešenia spoločných problémov vo výchove a vzdelávaní ich detí, do ozajstnej spolupráce v prospech detí. Tento proces uľahčujú osobné kontakty s rodičmi, hlbšie vzájomné sa poznanie rodičov a učiteľov, možnosti spoločných zážitkov priamo s deťmi a učiteľmi.

Na tomto princípe vznikla myšlienka vytvoriť tento projekt. Zvedavníček je bábka, ktorá chodí k deťom domov a každý rok spolu s rodičmi plnia rôzne úlohy v súlade s výchovno-vzdelávacím procesom. U detí je Zvedavníček veľmi obľúbený a zároveň je to aj pekná spomienka na kamarátov v materskej škole.

www.rajce.net/a14705008

Ostatné projekty

 

  • Predplavecká príprava“ cieľom je zoznámenie sa s vodným prostredím,  odstránenie  strachu z pobytu vo vode absolvovaním predplaveckej prípravy v školskom bazéne, ktorá je predpokladom  na získanie základov  plávania.


  • Školský mliečny program je zameraný na zvýšenú konzumáciu   mlieka a  mliečnych  výrobkov  s finančnou podporou EÚ.


  • projekt „Školské ovocie je zameraný na zvýšenú konzumáciu ovocia  • projekt  Macko Cestovateľ“ hlavným cieľom je zlepšiť spoluprácu s rodičmi a rozvoj emocionálnej inteligencie u detí.