číslo účtu na úhradu školného

 
SK6702000000001636533659
VS 170